1394/01/22
مهارت آموزی در کنار تحصیل

با آینده شغلی فرزندانمان چه کنیم؟

1394/01/12
چگونه با پرخاشگری نوجوانان برخورد کنیم؟

زمانی که نوجوان عصبانی است به او اجازه دهید زمانی را در اتاق خودش یا فضایی دیگر به خلوت بگذراند تا آرام بگیرد. تا زمانی که عصبانی است، هرگز به دنبال او نروید و از او نخواهید که عذرخواهی کند یا توضیح بدهد.