مطالب مرتبط با برچسب دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود
1396/04/24
نهاد ازدواج

لازمه هر ازدواجی ؛ سه عنصر تعهد ، جاذبه جنسی و عواطف می باشد .