مطالب مرتبط با برچسب ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد
1396/04/24
نهاد ازدواج

لازمه هر ازدواجی ؛ سه عنصر تعهد ، جاذبه جنسی و عواطف می باشد .