0
6981
1395/01/19

آموزش کشیدن الگوی دامن

آموزش گام به گام کشیدن الگوی دامن ساده

ابتدا کادری با طول قد دامن و عرض یک دوم دور باسن سم می کنیم. روی عرض کادر به اندازه یک چهارم دور باسن به اضافه 2 علامت زده و به پایین دامن عمود می کنیم این قسمت میشود جلوی دامن ..یک چهارم دور باسن منهای 2 ا روی قسمت دیگر عرض کادر علامت می زنیم و به پایین دامن عمود می کنیم که این قسمت پشت دامن محسوب می شود. (طبق شکل)
از بالای کادر به اندازه 20 تا 18 سانت پایین امده و خط باسن بزرگ را رسم می کنیم . ارتفاع خط باسن بزرگ را نصف کرده خط باسن کوچک را رسم می کنیم.
روی عرض کادر در قسمت جلوی دامن به اندازه یک دوم فاصله سینه داخل شده و خطی را روی خط باسن کوچک عمود می کنیم و از هر طرف خط یک سانت و نیم جدا می کنیم و به اینگونه پنس جلو را رسم می کنیم.
روی خطی که قسمت جلو و پشت را جدا کرده (همان خط پهلو) از هر طرف خط  2 سانت علامت زده و به خط باسن بزرگ بصورت اریب وصل می کنیم.
در قسمت پشت الگو یا همان خط صاف پشت 2 سانت داخل شده و به خط باسن بزرگ وصل می کنیم که این قسمت جای زیپ است.
در قسمت الگوی پشت فضای بین خط پهلو و 2 سانت زیپ را تقسیم به 3 کرده و یک سوم ان را از قسمت پشت داخل می شویم و به خط باسن کوچک عمود می کنیم و از هر طرف یک سانت و نیم جدا کرده و پنس را ایجاد می کنیم.منابع :اختصاصی شیرین بانو

آدرس کوتاه

نظرات ( 0 نظر)
ثبت نظر
Captcha

اگر کد خوانا نیست یک بار روی آن کلیک کنید.